Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden bij het huren van Plein 21:

Tussen de verhuurder en huurder wordt overeengekomen dat:

Art. 2.

De woning uitsluitend bestemd is voor vakantieverblijf zonder pension te betrekken door ten hoogste 12 personen.

 

Art. 3.

Huurder volledig aansprakelijk is en blijft voor de inboedel van het onroerend goed zoals die door huurder wordt aangetroffen bij het begin van elke huurperiode. Voor elke door huurder veroorzaakte schade aan of verlies van een deel van deze inboedel zal verhuurder het recht hebben de kostprijs ervan in te houden op de door huurder gestorte waarborg of, indien ontoereikend, de kostprijs ervan van de huurder, op welke wijze dan ook, te vorderen. Dit geldt niet voor normale slijtageverschijnselen aan de inboedel.

 

Art. 4.

Huurder volledig aansprakelijk is en blijft voor gebeurlijke schade die hij veroorzaakt aan het onroerend goed zelf en/of de uitrusting, toestellen en nutsvoorzieningen. Voor elke schade aan dit goed zal verhuurder het recht hebben de kostprijs van de reparatie in te houden op de door huurder gestorte waarborg, of, indien ontoereikend, de kostprijs ervan van de huurder, op welke wijze dan ook, te vorderen. Dit geldt niet voor normale slijtageverschijnselen aan het onroerend goed.

De huurder zal in elk geval het onroerend goed, de uitrusting, de toestellen en nutsvoorzieningen als een goede huisvader behandelen en bij gebeurlijke problemen verhuurder onmiddellijk verwittigen. In geval van moedwillig aangebrachte en/of vandalisme aan inboedel en/of onroerend goed, zal verhuurder in alle gevallen klacht neerleggen bij de bevoegde instanties van Kluisbergen, en in ieder geval een juridische procedure starten.

 

Art. 5.

Het aan huurder verboden is handelingen te verrichten aan onder andere de elektrische installaties of enig ander toestel dat structureel deel uitmaakt van het onroerend goed, behalve in hoogdringend geval en na contact met de verhuurder. Tevens is het verboden enige structurele aanpassing aan het goed, van welke aard ook, uit te voeren of te laten uitvoeren, zonder voorafgaandelijk expliciet akkoord van de verhuurder.

 

Art. 6.

Huurder steeds ten persoonlijke titel verantwoordelijk is en blijft voor al zijn medehuurders.

 

Art. 7.

Het goed in een onberispelijke staat aan het einde van de huurperiode wordt verlaten. Bij gebrek hieraan behoudt verhuurder zich het recht voor een extra bedrag met de waarborg te verrekenen.

De huurder zorgt evenwel dat de woning bezemschoon is, zorgt voor proper vaatwerk en een lege vaatwas.

 

Art. 8.

Het verboden is om tijdens de huurperiode huisdieren in het goed mee te nemen.

 

Art. 9.

Huurder verplicht wordt om bij het tijdelijk verlaten van de woning alle toegangen behoorlijk af te sluiten.

 

Art. 10.

Verhuurder niet aansprakelijk kan worden gesteld voor gebeurlijke diefstal van of schade aan persoonlijke eigendommen van huurder en zijn medehuurders. Huurder wordt aangeraden geen waardevolle eigendommen onbeschermd in de woning achter te laten.

 

Art. 11.

Verhuurder, tijdens de huurperiode en binnen het ter beschikking gestelde onroerend goed, niet aansprakelijk kan worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen al dan niet met lijfelijke schade ten gevolge.

 

Art. 12.

Huurder huidige huurovereenkomst ondertekend terugstuurt naar verhuurder en tevens een voorschot van 50 % van de totale huurprijs zal betalen aan de verhuurder teneinde de reservatie te bevestigen.

- Annuleringen dienen per e-mail aan Plein 21 te worden doorgegeven. Direct na ontvangst van de annulering zendt Plein 21 een annuleringsbevestiging per e-mail.

- Bij annulering ten minste 21 kalenderdagen (3 weken) voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 50% van de huursom.

- Bij annulering minder dan 3 weken voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 100% van de huursom.

Het is aan de huurder vrij hiervoor een annulatieverzekering af te sluiten bij een verzekeraar naar keuze.

 

Art. 13.

Huurder het saldo van de huurprijs, vermeerderd met de waarborg van 400 euro, ten laatste 21 dagen voor het begin van de huurperiode aan verhuurder betaalt. Pas na ontvangst van de betaling is de verhuring definitief en zal het goed op de hiervoor vermelde datum ter beschikking worden gesteld.

De borgsom zal binnen de twee weken na het verlaten van de woning teruggestort worden, eventueel onder aftrek van kosten voor het herstel van achteraf geconstateerde schade aan de woning.

 

Art. 14.

Het Belgisch recht is van toepassing. De enige bevoegde rechtbank is deze van de woonplaats van de verhuurder, zijnde het Vredegerecht van Ronse en de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde.

 

Art.15. 
 
De vakantiewoning wordt uitsluitend verhuurd voor private doeleinden. In geen geval mag tijdens de huur de vakantiewoning gebruikt worden voor beroepsdoeleinden. De huurder kan de bestemming niet  wijzigen noch zich beroepen op de stilzwijgende toestemming ter zake van de verhuurder. Bij overtreding van deze bepalingen, zal de huurder alle fiscale meerkosten en nadelige financiële gevolgen hiervan voor de verhuurder, volledig te zijnen laste nemen en deze vergoeden en terugbetalen aan de verhuurder op diens eerste verzoek.
 
 
Art. 16.


PRIVACY

REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

Je kan de website ‘www.plein21.be’ vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen over de vakantiewoning zonder dat je om het even welke persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen.
Telkens je persoonsgegevens verstrekt, zullen we deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.Zo zullen er geen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoon gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben en zonder dat je het doel van deze verwerking kent.

VERTROUWELIJKE VERWERKING VAN DE GEGEVENS

De persoonsgegevens die we verzamelen zullen worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door de eigenaar van de vakantiewoning Plein 21. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. De eigenaar geeft geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

Wanneer je het huurcontract tekent, ga je akkoord met de verwerking van je gegevens zoals vermeld in ons privacybeleid.